mysql change innodb to myisam
snippet in sql

mysql change innodb to myisam

user7062

ALTER TABLE table_name ENGINE = MyISAM;