mysql jdbc timezone
snippet in sql

mysql jdbc timezone

user6977

String url =
 "jdbc:mysql://localhost/mydb?useLegacyDatetimeCode=false&serverTimezone=America/New_York";