mysql set value as null
snippet in sql

mysql set value as null

user7471

UPDATE table SET field = NULL WHERE something = something