javascript remove diacritics
snippet in javascript

javascript remove diacritics

user5996

//Normalize diacritics characters from originalText
var originalText = "éàçèñ"
var result = originalText.normalize('NFD').replace(/[\u0300-\u036f]/g, "")
console.log(result)

check if word has accented or unaccented javascript

user7291

var accentArray = ["á","à","ã","â","é","è","ê","í","ì","î","õ","ó","ò","ô","ú","ù","û"]
var stringToCheck = "áeiou"

for(var i=0; i < stringToCheck.length; i++){
  for(var j=0; j < accentArray.length; j++){
    if(stringToCheck[i] === accentArray[j]){
      alert("String has accents!");
    }
  }
}